Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder - medmindre andet er aftalt skriftligt - ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra:

Lights Leader Limitless Illuminated (Herefter LLLI)

Rahzull.dk 
Bøgelundgyden 8
5500 Middelfart 
CVR: 32618758

Kontakt os på carsten@rahzull.dk

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer, eller med post eller fragtmand.

Produkter kan købes via Kreditkort betaling med VISA-kort, Mastercard og flere. (dog ikke Dan-kort)

Alle priser er i danske kroner inkl. moms.


Online produkter
Online produkter leveres umiddelbart efter køb, og der er derfor ingen fortrydelsesret, når købet er gennemført.


Produkter købt med ratebetaling
Udvalgte produkter kan betales i rater. Det vil fremgå af købssiden, hvis det er muligt. Der tilskrives ingen renter eller gebyrer, så raterne udgør tilsammen udelukkende den fulde produkt-pris.

Du forpligter dig ved betaling af første rate, til at betale alle resterende rater uanset i hvilken grad du benytter produktet efterfølgende.

Du modtager en email med bekræftelse på købet, og der er via din Simplero-profil adgang til at se kommende rate-betalinger. Er du i tvivl om kommende rater, er du selv forpligtet til at rette henvendelse til ovenstående mail adresse.Abonnementer som fornyes automatisk
For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver faktureret for hver abonnementsperiode. Kvittering tilsendes per email ved registrering af betalingen.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

På udvalget produkter fornyer abonnementet automatisk ved udløb med mindre du forinden opsiger abonnementet på din Simplero-profil.

Det fremgår af købssiden, hvis et produkt er et abonnement med automatisk fornyelse.


Produkter med kombineret online adgang og fysisk event(s), retreat(s) eller workshop(s)

Online produkter leveres umiddelbart efter køb, og der er derfor ingen fortrydelsesret, når købet er gennemført. Er der i forbindelse med online produktet fysiske events, retreats eller workshops, som udgør en del af produktet gælder følgende i forhold til fortrydelsesret.

Ønsker du ikke at deltage i eller færdiggøre en uddannelse, kan du 5 måneder efter opstart opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Det betyder at du minimum skal betale 6 måneder af uddannelsen, uanset hvornår du opsiger aftalen jv. forbrugerloven

Dette gælder uanset hvor meget af de fysiske events eller online undervisningen, du allerede har deltaget i. Det er ikke muligt at fravælge særlige elementer af produktet, med mindre der på forhånd er indgået skriftlig aftale herom.

Vælger du selv at stoppe din aktive deltagelse og opsige aftalen, skal vi have meddelelse herom på ovenstående mail adresse.
Skriver du til os, at du stopper på uddannelsen eller online forløbet har LLLI fuld ret til at suspendere din adgang til online grupper og stoppe levering af online materiale i form af tekster, videoer og lydfiler. Du beholder i det omfang det er teknisk muligt adgangen til det leverede materiale, så længe betalingen af dine rater sker til tiden og så længe, som du er blevet lovet på købstidspunktet.  - Se også afsnittet "manglende betaling".


Rejser og foredrag i forbindelse med besøg i udlandet

For at du kan tilmelde dig og deltage, har jeg brug for, at du bekræfter, at du er indforstået med følgende:

  • Du sørger for dine egne forsikringer til turen.
  • Du er i fysisk form til at deltage.
  • Du deltager i en grupperejse, hvor alle får den samme fælles undervisning, og vi vandrer samlet. 


Samtidig bekræfter du, at du er bekendt med, at der gælder følgende regler for afbud / udsættelse / aflysning af rejsen.

Generelt:

LLLI er ikke medlem af rejse garantifonden. Rejsen er at opfatte som en privat rejse, vi foretager sammen.

Jeg forpligter mig til at levere de på præsentationssiden bekrevne ydelser mod betaling.

Bemærk generelt at du ikke kan forvente dækning af dine økonomiske tab i forbindelse med udsættelse eller aflysning af rejsen i forhold til flybillet og andre udgifter, du har haft.

Melder du selv afbud gælder følgende

Er du tilmeldt og bliver forhindret i at deltage, så du selv melder afbud gælder følgende:

Afbud senest 6 uger inden afrejse. Her får du den indbetaling retur der overstiger 6.000 kr.

Melder du afbud med mindre end 6 uger til afrejse, får du ingen penge retur.


Hvis rejsen ikke kan gennemføres på planlagte datoer

Bliver rejsen ikke mulig at gennemføre på grund af myndighedernes rejserestriktioner eller andet af samme karakter, vil den blive udsat og forsøgt gennemført senere.
Er rejsen ikke gennemført 1 år efter oprindelig afrejse dato, har du mulighed for at få halvdelen af beløbet retur.

Vi følger myndighedernes anbefalinger og regler for COVID-19 test og isolation ved hjemrejse.
Der kan også være lokale krav, vi skal leve op til som mundbind, PCR-test, eller Antigen-test og forsamlingsforbud.
Endnu er der ikke krav om vaccination for at rejse mellem Danmark og Frankrig. Opstår der krav om vaccine udsættes rejsen til en ny dato.


Hvis rejsen må aflyses af personlige årsager.

Opstår der for mig akutte personlige udfordringer, som død i nærmeste familie, helbredsproblemer eller lignende store livskriser, vil rejsen blive udsat.

************************

 
Manglende betaling
Manglende betaling vil medføre at din adgang bliver afbrudt til dit online materiale og evt. adgang til online grupper og fora vil blive lukket. Du vil modtage op til 3 påmindelser på email indenfor 3 dage. Herefter vil det skyldige beløb blive overdraget til inkasso, hvilket medfører renter og gebyrer.

Skift af kreditkort.
Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.


Afvikling, ændring og aflysning
LLLI har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb. 

LLLI har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). LLLI kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.


Ansvarsbegrænsning
Ethvert erstatningsansvar, som LLLI og /eller vores ansatte måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. LLLI og /eller vores ansatte skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om LLLI og /eller vores ansatte har handlet simpelt uagtsomt. LLLI og /eller vores ansattes erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 10 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.


Force majeure

Force majeure er en hændelse ingen har indflydelse på, og som ikke kan forudsiges.
Alle produkter, ydelser, uddannelser, forløb og udlejninger udbudt af LLLI eller dennes samarbejdspartnere kan uden forudgående varsel aflyses med henvisning til force majeure. Her er tale om krig, strejke eller en naturkatastrofe, epidemier eller karantæner pålagt af offentlige myndigheder.Rettigheder og copyright
LLLI har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med LLLI, Rahzull.dk, Carsten Rahzull Extended Højgård eller tilhørende sider på sociale medier, må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.
Såfremt det købte eller LLLI, Rahzull.dk, Carsten Rahzull Extended Højgård eller tilhørende sider på sociale medier anvendes i strid med denne bestemmelse, er LLLI berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

LLLI er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.